Výchovné poradenství

 

Konzultační hodiny: Mgr. Eva Cablíková

Pro žáky:  
Pro rodiče: Po předchozí domluvě
Telefonní číslo: 577 210 076/203
E-Mail: cablikova@zskom2.cz

 

S výchovnou poradkyní můžete konzultovat :

* otázky ke specifickým poruchám učení / dyslexie, dysgrafie, dysortografie,.. /

* volbu povolání a další studium

* přijímací řízení na střední školy

* otázky ohledně inkluze, intervenčních hodin, práce s asistentem pedagoga

Výchovné problémy řeší metodička prevence.

Poradnu v oblasti vztahů ve třídě, atd. řeší metodička prevence nebo školní psycholožka.

 

Adresy poradenských pracovišť:

* www.poradnazl.cz            Krajská pedagogicko - psychologická poradna Zlín

* www.svpdomek.cz          Středisko výchovné péče

 

Užitečné adresy k volbě povolání:

* www.zkola.cz - aktuální informace k přijímacímu řízení na zlínských SŠ

- publikace Kam na školu ve Zlínském kraji

- Dny otevřených dveří na SŠ

* www. burzaskol.cz - prezentace SŠ Zlínského kraje

* www.infoabsolvent.cz - charakteristiky studijních oborů, možnosti studia v ČR

* www.gwo.cz - průvodce světem povolání

 

 

Přijímací zkoušky 2018/2019

V prvním kole přijímaček můžete podat až 2 přihlášky a v dalších kolech není počet omezen už vůbec. A protože střední školství se sice optimalizuje, nicméně i v příštím roce to nevypadá na drastický úbytek míst v prvních ročnících, vyplatí se mířit napoprvé výš a případně mít v záloze nějaké "jistější" řešení.

Zahájení přijímacího řízení - přihláška

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března. U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu.

Pokud využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané školy a do obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte.

Důležité jsou zejména:

·         Kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium)

·         IZO školy (9-místné číslo)

Obojí najdete na webových stránkách vámi vybrané školy nebo v rejstříku škol (viz Zdroje).

1. kolo přijímací zkoušky

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky. Netýká se přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ředitel školy zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku.

V 1. kole pro obory s maturitní zkouškou se konají v pracovních dnech od 12. dubna do 28. dubna, pro ostatní obory v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna. Termíny jsou odlišné pro víceletá gymnázia a ostatní obory s maturitní zkouškou. U přijímacího řízení s talentovou zkouškou se zkoušky konají od 2. do 15. ledna a jednotná zkouška se nekoná, u oboru Gymnázium se sportovní přípravou uchazeči skládají i jednotnou zkoušku a talentové zkoušky se konají od 2. ledna do 15. února.

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z ČJL a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace. Uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce (na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole ve 2. termínu).

Jestliže ředitel školy rozhodne o konání školní přijímací zkoušky, stanoví 2 termíny a zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním. Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. kole vykonat ve více různých termínech. U talentové zkoušky jsou v 1. kole stanoveny 2 termíny.

Pokud se koná ještě školní přijímací zkouška, obsah a formu stanovuje ředitel školy.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2019

1. termín:

12. dubna 2019 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

16. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. termín:

15. dubna 2019 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

17. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

1. termín 13. května 2019

2. termín 14. května 2019

 

Tyto termíny se nevztahují na:

·         obory vzdělání se závěrečnou zkouškou

·         obory vzdělání s výučním listem

·         obory zkráceného studia

·         obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška 2. - 15. 1. § 62 odst. 3 školského zákona

·         obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška 15. - 31. 1. § 88 odst 2 školského zákona

Odvolání

Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději 15. března (u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu), ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. Zápisový lístek nemusí odevzdávat zájemci o večerní, nástavbové a zkrácené studium.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat :-) ). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Důležitá data

 

31. října

pro obory s talentovou zkouškou - zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek

30. listopadu

pro obory s talentovou zkouškou - poslední termín pro podání přihlášky (denní i jiné formy vzdělávání)

 

pro obory s talentovou zkouškou - nejpozději 30. 11. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek

2. - 15. ledna

termín pro konání talentové zkoušky pro obory s talentovou zkouškou v 1. kole

2. - 15. února

termín pro konání talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou v 1. kole

15. - 31. ledna

termín pro konání talentové zkoušky v konzervatoři v 1. kole přijímacího řízení pro všechny formy vzdělávání

20. ledna

nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky

31. ledna

zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky

15. února

poslední datum pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, vydání rozhodnutí o nepřijetí na základě talentové zkoušky 

20. února

nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou

1. března

do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky)

15. března

nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek (mimo oborů s talentovou zkouškou)

12. dubna 2019

čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín

15. dubna 2019

čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín

16. dubna 2019

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín

17. dubna 2019

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín

 

do tohoto termínu musí ředitel zveřejnit seznam přijatých/odeslat rozhodnutí o nepřijetí v 1. kole, pokud se nekonala přijímací zkouška

3. května

nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy u oborů s maturitní zkouškou  v 1. kole

13. května 2019

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 1. termín

14. května 2019

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 2. termínVíce informací na: https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/prijimaci-zkousky-na-stredni-skolu-2019-terminy#ixzz5UwEQT2Sp

 

 

https://www.zkola.cz/burzaskol/stredniskoly/Stranky/St%C5%99edn%C3%AD-%C5%A1koly.aspx

 

Další informace naleznete zde 

  a na stránkách  www.msmt.cz

 

Elektronická žákovská knížka

    Návod pro rodiče EŽK

  Rodičovský portál k EŽK

       ID školy: zskom2

 

Kontaktní osoby:

 boucnikova@zskom2.cz 

ingrova@zskom2.cz

 

 

 

Přístup do TK pro učitele

        ZDE

 

 

 

 

           AEROBIK 

 

              FOTBAL

 

TANEC

 FORTUNA

             

 

Dobrý den,

odkaz pro učitelé je : https://zskom2-login.edookit.net